Lỗi kê khai thuế: Hiện tại máy tính của bạn chưa được cài đặt đầy đủ các công cụ để có thể thực hiện ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

  • Bước 1: Tải bộ cài đặt đầy đủ tại link : https://drive.google.com/file/d/1_lhUM-mlMxN1Iy1DomdfES8sWkO0mFk5/view?usp=sharing
  • Bước 2: Giải nén các file có trong thư mục như video (Phút thứ 00:22 Video)
  • Bước 3: Cài đặt e_Signer_1.0.8_setup (Phút thứ 00:35 Video)
  • Bước 4: Bật “Chế độ dành cho nhà phát triển” trên trình duyệt Chrome (Phút thứ 01:23 Video)
  • Bước 5: “Tải tiện ích đã giải nén” để thêm extension ESigner.Chrome.TCT vào Chrome (Phút thứ 01:37 Video).
  • Bước 6: Tắt trình duyệt và mở lại, sau đó đăng nhập lại.

administrator

administrator

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter